Plaatsingsmogelijkheden

Door de toename van leerlingen binnen onze school in de afgelopen jaren zijn plaatsingsmogelijkheden beperkt. We zijn gedurende het schooljaar incidenteel in staat om maatwerk te leveren maar dit is afhankelijk van enkele factoren.

  • De onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling matcht met de beschikbare plaats in de groep.
  • De school kan dit formatief op een verantwoorde manier organiseren, zodat de school kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Als een leerling binnen het aannamebeleid van de school past, kan het zijn dat wij niet direct kunnen overgaan tot plaatsing. De leerling kan op een wachtlijst worden geplaatst. In deze situatie denken wij graag mee (samen met andere betrokkenen) over een tijdelijke oplossing tot het moment dat plaatsing bij ons op school wel mogelijk is. 

Aanmelden

Om je kind aan te melden voor onze school, volg je onderstaande stappen:

  1. Je kind heeft een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs nodig om toegelaten te worden op onze school. Samen met de school van herkomst neem je contact op met het Samenwerkingsverband VO Peelland-Helmond. Zij bekijken of jouw kind de ondersteuning nodig heeft van het speciaal onderwijs en starten samen met de school van herkomst de TLV-procedure op. Hierna kun je contact met ons opnemen voor een oriëntatie.
  2. Er volgt een eerste oriëntatiegesprek en rondleiding met één van de teamleiders. 
  3. Als je na deze eerste kennismaking onze school een passende keuze vindt voor je kind én er is inmiddels een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven, dan kun je je kind aanmelden bij de teamleider. 
  4. Je ontvangt van ons de benodigde formulieren om het beeldvormingstraject te starten. Aanmelding betekent nog niet dat je kind al wordt ingeschreven bij ons op school.
  5. Het beeldvormingstraject duurt maximaal 6 weken, met mogelijkheid tot verlenging van 4 weken. Daarna beslist de Commissie van Begeleiding (CvB) of je kind op het van Dijkcollege kan starten.
  6. De teamleider informeert jou telefonisch over het advies van de CvB. Bij positief advies ontvang je van ons de inschrijfformulieren. 
  7. Na retourontvangst van de TLV en de inschrijfformulieren, kunnen wij jouw kind inschrijven en spreken wij de startdatum en de eventuele wenmomenten af.
  8. Instroommomenten: na de zomervakantie (aanmelden vóór 1 april) en na de kerstvakantie (aanmelden vóór 15 oktober). 

Voor een uitgebreide beschrijving van ons aannamebeleid en aannameprofiel, verwijzen wij jou naar het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

SOP

Wil je een oriëntatiegesprek plannen, neem dan contact met ons op via vandijkcollege.leerlingadmin@ssoe.nl. 

Contact