Ons onderwijs

Het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving is een voorwaarde voor elk kind om tot ontwikkeling te komen. Het omarmen van de eigenheid van elke leerling en het zorgvuldig aanpassen van ons onderwijs aan hun specifieke behoeften en capaciteiten vormt de basis van ons onderwijsprogramma. Hierdoor creëren we een leeromgeving waarin elke leerling de kans krijgt om te groeien en te bloeien.

Het VSO-onderwijs is praktisch van aard en richt zich op de toekomst van de leerlingen wat betreft werken, wonen en vrijetijdsbesteding. Het ontwikkelen van de vaardigheden op deze gebieden komen ruim aan bod, terwijl we natuurlijk ook werken aan de schoolse vakken. In het lesprogramma is er aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en de sociale redzaamheid. We willen dat de leerlingen voldoende zelfvertrouwen ontwikkelen om een betekenisvolle plek in de maatschappij te kunnen innemen.

Bijzondere kenmerken

  • We werken opbrengstgericht.
  • Elke leerling heeft een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP) waarin we hun capaciteiten en ondersteuningsbehoeften beschrijven.
  • In het OPP wordt de leerroute en de uitstroombestemming van de leerling opgenomen.
  • De leerroute verwijst naar het onderwijsaanbod en de doelen die met de leerling afgesproken worden voor de vakken mondelinge taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en leren leren.
  • We hebben een aantal groepen voor leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte.
  • Onderwijs vindt altijd plaats in groepsverband, maximaal 15-17 leerlingen.
  • We hebben 9 VSO-groepen. 
  • Groepen worden ingedeeld in basis- en uitstroomgroepen. 
  • De leerkrachten en arbeidstoeleiders begeleiden leerlingen naar een passende uitstroomplek.  
  • Onze leerlingen kunnen een een VSO-diploma ontvangen. Zie hiervoor het diplomareglement.

Voor meer informatie kun je onze schoolgids raadplegen. Als je vragen hebt, staan we voor jou klaar.

Contact